tvenn

Real Price Line + Dots (for Heikin Ashi)

tvenn Pro Cập nhật   
Real Price Line + Dots (for Heikin Ashi)

This indicator is designed for use on Heikin Ashi charts. Its purpose is to enable traders to benefit from price averaging and smoothing effects of Heikin Ashi candles whilst also enabling them to see the current real price line, and optionally, real price close dots on the Heikin Ashi candlesticks .


Features include:

- Optional real price line
- Optional real price close dots
- Customisable colours
- Customisable line style
- Customisable line width


What are Heikin Ashi candles?

Heikin Ashi means 'average bar' in Japanese, Heikin Ashi charts do not show real price as standard, due to the way the Open, High, Low and Close values are calculated using averages, This is done in order to create a smoother appearance and reduce the market 'noise'.

You can read more about Heikin Ashi candlesticks here.


NOTE:

- If real price dots appear behind the candles, you may need to select the triple dot menu on the indicator then select "Visual order" > "Bring to front" , so that the dots are shown above the candles.
- When using this indicator on a Heikin Ashi chart, the standard Tradingview price line will not show accurate real price. Therefore when using the price line in this indicator, the standard price line should be disabled within the Tradingview 'Chart settings' dialog > 'Symbol' tab > uncheck 'Last', under the 'Price line' section.
Phát hành các Ghi chú:
- Updated default colours.
- Tidied up code.
Phát hành các Ghi chú:
- Updated default colours from aqua blue to a more vibrant green.
Phát hành các Ghi chú:
- Added size options for real close price dots.
- Updated chart image.
Phát hành các Ghi chú:
- Updated chart image.
Phát hành các Ghi chú:
- Wording of the settings/options made consistent.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?