RicardoSantos

Rolling largest Impulse Murreys Lines

Experimental:
Uses Kadane's max subarray sum algorithm to find the largest impulse within a window and draws Murrey's math lines based on that impulse.
Phát hành các Ghi chú: Added a inversion line, plus some minor stuff adjustments.
Phát hành các Ghi chú: added optional labels.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?