ZenAndTheArtOfTrading

HTF High/Low

This simple script draws the previous higher timeframe candle high/low to your chart.

You can also make the script paint the zone between the low/open and the high/close.
Phát hành các Ghi chú:
Minor improvements
Phát hành các Ghi chú:
-
- Converted to Pine Script v4
- Fixed repainting
Phát hành các Ghi chú:
-
- Added alert functionality!
Phát hành các Ghi chú:
-
- Fixed fill zone colors overlapping
- Added alert functionality (detects breakouts)
Phát hành các Ghi chú:
-
- Fixed long alerts (they were triggering off the HTF close, not the high - whoops!)
Phát hành các Ghi chú:
Updated to Pine Script v5

My Resources Hub: theartoftrading.com
FREE YouTube Lessons: rebrand.ly/zyt
FREE Pine Script Basics Course: rebrand.ly/zpsbc
Pine Script MASTERY Course: rebrand.ly/zpsmc
My Indicators & Strategies: rebrand.ly/zmisc
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?