cheatcountry

Ehlers Laguerre Relative Strength Index [CC]

The Laguerre Relative Strength Index was created by John Ehlers and this is essentially his version of the RSI but I find that the buy and sell signals work better with his version as you can see. Buy when the line turns green and sell when the line turns red.

Let me know if there are any other indicators you want me to publish!
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?