beststockalert

Multiple Daily SMA EMA on Intra 1min 5min 15min Charts

This script is helping you auto plot daily SMA EMA and extensions when you are looking at intraday charts. The script is customizable where user can select which ever levels they are interested in viewing. These daily lines act as support and resistance levels for intraday

The green line represent 20 EMA Daily
The yellow line represent 50 SMA Daily
The olive line represent 200 SMA Daily

The red line is upper Bollinger Band Daily
The black line is lower Bollinger Band Daily

To help you understand which lines are what I would recommend you add this indicator and select "D" timeframe and then see which lines you would like to view for your 1min chart or 5 min chart you can customize from the setting options which plot color you would like to view.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?