NYBKLYN

Pullback Trading [Fhenry0331]

The indicator is taken from Alexander Elders "Triple Screen System," minus using the Weekly MACD as a filter/trend. I believe waiting for the force index and the weekly MACD histogram to line-up is uber conservative and a trader will miss too many signals (In my opinion).

The indicator is for a pullback trader. A trader that waits for a trend to develop then enters on a pullback.

The indicator defines an uptrend start: as the 13 ema crossing above the 26 ema . It defines a downtrend start: as the 13 ema crossing below the 26 ema .

The pullback in an uptrend: 13 ema is above the 26 ema . Elders-Force-Index is below the zero line. Price low has crossed below the 13 ema (one can also say price closes below the 13 ema if they so wish).

The pullback in a downtrend: 13 ema is below the 26 ema . Elders-Force-Index is above the zero line. Price high has also crossed above the 13 ema .

Please note that the pullback signals do not necessitate an automatic buy or sell (the instrument can be still pulling back deeper and not ready to resume it's trend.) One should place orders above (long) or below (short) bars with the pullback signals. Do so on signals until orders are filled.

Although the indicator is meant for pullbacks one can make an aggressive entry at the onset of a crossover of ema's.

For clarity background colors has been added to the indicator.

works well on daily time frame. Also look at intraday (5) minute time frame on trending stocks (news, earnings , volume , etc.)

Keep It Simple.

Enjoy!
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?