cheatcountry

Ehlers Hurst Coefficient [CC]

The Hurst Coefficient was created by John Ehlers (Cycle Analytics For Traders pgs 67-68) and this is a very useful indicator to tell you if the stock is in a uptrend or downtrend. Feel free to change the length to experiment and to adjust to your needs. Buy when the indicator line is green and sell when it is red.

Let me know if there are other indicators you would like to see me publish or if you want something custom done!
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?