ApopheniaPays

ApopheniaPays Crossing detector & 2-field date/time entry

You specify a horizontal line by value, start date/time, and end date/time, and choose a data source (bar close is the default) and it will label count how many times that source crosses that line between those dates/times.

Enter the start and end dates for your horizontal line as MMDDYY and HHMM (24 hour time).

: Jan 17, 2020 would be 11720 (properly it would be 011720, but Pine inputs delete leading 0s).
: November 17, 2020 would be 110720.
: 8:30 AM would be 0830.
: 8:30 PM would be 2030.

Remember to enter the right time zone.

I believe nobody else has published a 2-input date/time picker on TV, at least the last time I checked they hadn't, they all make you input M,D,Y,H,M as separate fields. Ugh!

If you use any parts of this code, please credit me. If somehow you happen to make a lot of money using this code, please think about what a fair share would be to pay me for my help, then give that amount to a worthwhile charity.
Phát hành các Ghi chú: Added new "Crossing type": count only crossing up, crossing down, any cross, or any touch at all. "Any touch" ignores the source you specified in the first input, and triggers if any part of the candle at all is touching the specified value.

apop@apopheniapays.com
Twitter/TradingView: ApopheniaPays
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?