DeltaSeek

Linear Regression Volume Profile

DeltaSeek Cập nhật   
Linear Regression Volume Profile plots the volume profile fixated on the linear regression of the lookback period rather than statically across y = 0. This helps identify potential support and resistance inside of the price channel.

Settings
Linear Regression
  • Linear Regression Source: the price source in which to sample when calculating the linear regression
  • Length: the number of bars to sample when calculating the linear regression
  • Deviation: the number of standard deviations away from the linear regression line to draw the upper and lower bounds
Linear Regression
  • Rows: the number of rows to divide the linear regression channel into when calculating the volume profile
  • Show Point of Control: toggle whether or not to plot the level with highest amount of volume

Usage
Similar to the traditional Linear Regression and Volume Profile this indicator is mainly to determine levels of support and resistance. One may interpret a level with high volume (i.e. point of control) to be a potential reversal point.

Details
This indicator first calculates the linear regression of the specified lookback period and, subsequently, the upper and lower bound of the linear regression channel. It then divides this channel by the specified number of rows and sums the volume that occurs in each row. The volume profile is scaled to the min and max volume.
Phát hành các Ghi chú:
  • fixed bug regarding linear regression length being longer than bar_index
  • updated chart
Phát hành các Ghi chú:
  • Fixed custom Point of Control color
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?