rareSnow99686

FIBI

rareSnow99686 Cập nhật   
Shows Fibonacci waves for a long range and Fibonacci lines for a short range.
For me it helps to identify key levels or confluence on the macro and micro range.

In the example above you can clearly see that the macro waves are in a down-trend while the micro lines are in a up-trend..
Also the price has been rejected at the 78.6 fib mirco line but found support on the 78.6 macro wave.
these situations are hard to find with the default retracement tools
Phát hành các Ghi chú: Code clean up
Phát hành các Ghi chú: Using bands instead of area
Phát hành các Ghi chú: Chart updated
Phát hành các Ghi chú: Added 23.6 FIB
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?