RohitVR

Accurate BUY & SELL 5 mins TF by RR

RohitVR Cập nhật   
Always trade using 5 mins Time frame of chart.
For Buy entry always buy 1 point above the candle closing price & SL would be previous candle low or 30 points.
For Sell Entry Always Sell 1 point below the candle opening price & SL would be previous candle high or 30 points.
Do not take trades using 3 mins Time frame, as there is lot of noise. It works best with 5 mins Time frame.
I have adjusted/set according my trading pattern, if needed use the settings options to set accordingly .
Removed range highlighter to keep the chart simple.


Original Version credits to ZacVaughn

Actual Version i just set alerts and change the parameters for Crude OIL 5min Chart.

NO REPAINT.

Wait For Barclose
Phát hành các Ghi chú:
Updated Version : changed few parameters for better Accuracy .
Phát hành các Ghi chú:
Added Additional Buy & Sell alerts, that Can be configured using Alert management option on your chart, Select Condition: Accurate Buy and Sell and then Select the option : Order Fills. Also Check the box which says notify on App for alerts on Mobile .
Cheers .
Phát hành các Ghi chú:
Enabled Trade with Trend option, Changed the Buy & Sell Signals Values.
Revised it for more accuracy, Now signals will be generated those will be with trend, In case you want signals opposite to trend or reversal, Uncheck the option Trade with Trend, Best Results on 5 mins Time frame .
Please Like & Share.
Cheers !!!!
Phát hành các Ghi chú:
Roll Back the changes made, As it messed up the signals !!!!
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?