BacktestRookies

Average Down

This strategy has been published for a Pyramiding tutorial on the Backtest Rookies website.

For a full overview of the code and an introduction to Pyramiding check out our site.

Summary
The code example will create a simple script that allows us to average down whenever our portfolio is down x%. The idea will be to bring our average cost down so that we can still exit with a profit when conditions improve. With this in mind, the strategy shall also have a simple take profit exit at x% above our average price.

Inputs

  • Target Loss to Average Down (%): This is the target percentage level will trigger us to average down. In other words, if we have a close below this level from our average buying price, we will average down.
  • Target Take Profit: A standard take profit percentage level. Use this to set how much profit you will target.
  • % Of Current Holdings to Buy: Is the number of shares/contracts we will aim to buy when we average down. 50 will mean we buy 50% of our current holdings. So if we have 100 shares, then we buy 50 when we average down.
  • SMA Period: Defines our SMA lookback period. Our strategy will enter the first/initial position when we have a close above our SMA level.Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?