Sofien-Kaabar

Fibonacci Step Indicator

The Fibonacci Step Indicator assumes irregularity in calculating a moving average. It is measured as the mean of the previous lows and highs situated at Fibonacci past periods. For example, the mean of the lows from 2, 3, 5, 8, etc. periods ago form the Fibonacci step indicator.

The indicator uses the formula for the first twelve Fibonacci numbers on highs and lows so that it creates a moving support/resistance zone. Afterwards, the zone is stabilized by taking the highest highs of the upper indicator and the lowest lows of the lower indicator part.

The indicator is used as a trend following way. It can be compared to the Ichimoku Kinko Hyo cloud (without the future projection). The zone form a support and resistance area. During ranging periods, the market will fluctuate within the area which is a bad time to follow the trend (if any).

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?