ZoomerXeus

Solution Zigma - Fibonacci Impulse

ZoomerXeus Pro+ Updated   
'Solution Zigma' is strategy for any securities because this strategy use EMA of Fibonacci Level and Plot Like candle easy for analysis trend impulse. This strategy used DMI( ADX ) for filter sideway but not greatest indicator, Please use this strategy with Risk Management.
Phát hành các Ghi chú: Credit original another script.
Phát hành các Ghi chú: Add indicator -> Alex Orekhov (everget)'s Chandelier Exit & Subhag + TSD + EWO original by subhagghosh and edit by Pumpith
update open order condition
Add Order Management

Next update list:
add open order condition (Crypto Indy (Youtube Channel)'s condition and My Condition)

เพิ่ม indicator -> Alex Orekhov (everget)'s Chandelier Exit กับ Subhag + TSD + EWO original by subhagghosh and edit by Pumpith
อัปเดทเงื่อนไขการเปิด Position
เพิ่มการจัดการออร์เดอร์

อัปเดทครั้งหน้ามีอะไรบ้าง:
เพิ่ม Preset ของเงื่อนไขการเปิด Position (เงื่อนไขของช่อง Crypto Indy กับเงื่อนไขของตัวผมเอง)
Phát hành các Ghi chú: Minor update
-Update calculate every tick
-I'm improving open order condition

PS.I'm really sorry for slow update. Becuase, I'm working so hard but I will release update soon.

อัปเดทเพิ่มเติมเล็กน้อย
-เพิ่มให้กราฟคำนวนถึงแท่งปัจจุบัน
-ผมกำลังปรับปรุงเงื่อนไขการเข้าเทรดให้ดีขึ้น เนื่องจากเงื่อนไขเดิมไม่ค่อย make sense เท่าไหร่

ปล.ผมต้องขออภัยทุกๆท่านที่อัปเดทช้าเพราะผมงานเยอะมากๆเลยครับ อย่างไรก็ตามผมจะปล่อยอัปเดทเร็วๆนี้ ฝากติดตามด้วยนะครับ :)
Phát hành các Ghi chú: Major Update:
-Improve Entry Condition
Minor Update:
-Add Minimal Zigma Plot

อัปเดทหลัก
-ปรับปรุงเงื่อนไขการเข้าให้ดีขึ้น
อัปเดทย่อย
-เพิ่มการแสดงผลให้ดูง่ายขึ้น

Last Version Update:
-Add Exclusive Condition(Greek Alphabet Solution Series Intigration)
-Add Date Range Backtesting

อัปเดทเวอร์ชั่นสุดท้าย:
-เพิ่มเงื่อนไขพิเศษ(เงื่อนไขที่ใช้ Indicator ในซีรี่ตัวอักษรกรีกร่วงมด้วยเพื่อเพิ่มความแม่นยำ)
-เพิ่มการกำหนดช่วงเวลา Backtesting
Phát hành các Ghi chú: Minor Update:
-Add more Entry Condition

อัปเดทย่อย:
-เพิ่มเงื่อนการเข้าออร์เดอรเพิ่มเติม
Phát hành các Ghi chú: Minor Update:
add more Entry Condition

อัปเดทย่อย:
เพิ่มเงื่อนไขการเข้า Order เพิ่มเติม
Phát hành các Ghi chú: Minor Update and Improve:
improve to Flexible Timeframe of Zigma Candle (different Result in Small Time frame)

อัปเดทย่อย และการเพิ่มประสิทธิภาพ:
เพิ่ม Timeframe ในการคำนวณ แท่ง Zigma เพื่อให้ TF ย่อยๆ ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?