brettkind

Momentum Performance

This Indicator displays the momentum (performance) of the symbol in percent.
You can compare the performance with other symbols.
The default benchmarks are the S&P 500 , the MSCI World and the FTSE All World EX US.
The default length corresponds to one year in the timeframes monthly, weekly and daily.
In intraday the default length is 200, but you can also set your own setting.
You have also the opportunity to display a average momentum performance of the main symbol.
Phát hành các Ghi chú: changed default settings
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?