Buying during Miner Capitulation yields wonderful returns.

The best buy signals occur on Hash Rate "recovery", and when price momentum is also positive.

Historically, this strategy has yielded average returns to cycle peak of >5000%, with max Drawdown of -15%.

Follow me to learn more about this indicator.
Phát hành các Ghi chú: Updated shape titles.
Phát hành các Ghi chú: Cleaned up chart/code. No technical changes.
Phát hành các Ghi chú: More chart formatting for clarity on "light" TradingView theme.

No technical changes.
Phát hành các Ghi chú: Release Notes: Update v1.1

 • All prior calculation logic remains unchanged.

  This Update includes:
  Fix of re-painting issue on live data. This stop false alerts before the daily bar has closed. On live data, yesterday’s Hash Rates will be used regardless of the Bitcoin ticker symbol you are looking at.
 • Addition of multi-time-frame management. This now gives you the ability to use this indicator on any time-frame (Minutely, Hourly, Daily) and always know you are looking at the Hash rate values from yesterday's close.

Enjoy!
Phát hành các Ghi chú: Added optional Hash Rate "Growth" Oscillator.

To use, change the indicator setting "Plot Type" to "Oscillator".

For more information, see my TradingView "Idea": "Miner Confusion? An Unusual State in Hash Rate Growth"

Phát hành các Ghi chú: Added "Capitulation" and "Recovery" text to plot
Phát hành các Ghi chú:
 • Added chart "alerts" for easier notification
 • Added chart shape "titles"
 • Minor chart formatting tweaks
 • No calculation changes
Phát hành các Ghi chú:
 • Added notes in code explaining how to use the "Spring" (copied below)
 • Added option to display raw Hash Rate
 • Fixed minor bug where 1 blue circle in 2012 didn't appear on the chart


The "Spring" is the confirmed Miner Capitulation period:
- The 1st "gray" circle is the start of Capitulation (1 month Hash Rate crosses UNDER 2 month Hash Rate)
- Last "green" circle is the end of Capitulation (1 month Hash Rate crosses OVER 2 month Hash Rate)
- The "greener" the spring gets (up until blue) represents Hash Rate recovery (it is increasing)
- The "blue" circle is the first instance of positive momentum following recovery of Hash Rate (1m HR > 2m HR). This is historically a rewarding place to buy with limited downside.
Phát hành các Ghi chú: Small fix for intra-day time frame management.
Phát hành các Ghi chú: Minor code tweak.
Phát hành các Ghi chú: Minor code optimization - no logic change.
Phát hành các Ghi chú: Updated projected date for the 3rd halving in May 2020.
Phát hành các Ghi chú: sourcing
Phát hành các Ghi chú: Sourcing update

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?