LeafAlgo

Oscillator Extremes

The Oscillator Extremes indicator plots the normalized positioning of the selected oscillator versus the Bollinger Bands' upper and lower boundaries. Currently, this indicator has four different oscillators to choose from; RSI , CMO, CCI , and ROC .

When the oscillator pushes towards one extreme, it will bring the value of the prevailing line closer to zero. If the bullish or bearish line crosses the zero line, the oscillator is past the extreme of the Bollinger Band .

Example: If the RSI crosses over the upper boundary of the Bollinger , the bullish (green) line will cross under the zero line.

Crossovers of the bullish and bearish lines can indicate a shift in momentum and are a signal. Where the line crossing under, towards zero, is the prevailing trend. The plotted lines will highlight green( bullish ) or red( bearish ) to show the prevailing trend. This is similar to a DI+- crossover that is commonly associated with the ADX .
We have included an optional normalized ADX to help validate signals. The ADX will change color based on the slope of the ADX . Purple indicates a positive slope and white for a negative slope.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?