TintinTrading

[TTI] ATR channels

TintinTrading Cập nhật   
HISTORY AND CREDITS
Used by John Carter in his indicator’s toolbox. The ATR channels or the Keltner Channels represent the railroads or the natural movement of stocks.


WHAT IT DOES
Movements between the the The first multiplier lines (white) represent standard movement for the timeframe you are trading. Movements between the second multiplier (green/red lines) represent a 2stdv move of the stock in a single direction. Once a stock starts reaching the 3rd multiplier lines there’s an exponential chance that it will revert to the mean (cyan line)

Additionally, we have added the Institutional lines. These are thought in a Small Account Mastery class 2019 by John Carter, as the levels heavily watched by institutions. The default settings represent what John is teaching but they can be further customised.


HOW TO USE IT
ATRs channels or Keltner Channels can be great source for target or stop losses and can be used as a indicator for confluence with other technical tools like the Fibonacci lines.
Phát hành các Ghi chú:
UPDATE
  • Added functionality for showing only the last X days of the KCs (input available in the settings menu)

👉 I provide FREE EDUCATION + COURSES here: tintintrading.substack.com/

👉 I share my TRADING everyday here: discord.gg/gTmcqWyWWe

👉 I sell premium indicators here: tradingviewindicators.net
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?