pete363

Average Pip Movement

Average Price Movement inidcator displays the high/low for the period over time. On top of that an 8 period exponential moving avergae is attached
to get average movement over time. It provides, for eg. on a Daily chart, gives a day range and this can be used to book profits or place stop loss.
It is very simple indicator to provide price range over time.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
//@version=2

// Average Price Movement inidcator displays the high/low for the period over time. On top of that an 8 period exponential moving avergae is attached
// to get average movement over time. It provides, for eg. on a Daily chart, gives a day range and this can be used to book profits or place stop loss. 
// It is very simple indicator to provide price range over time.

study("Average Pip Movement")

highTimeFrame = input(title="Time Frame " , type=string,defval="D")
average = input(title="Average EMA", type=integer, defval=8)
data  = security(tickerid,highTimeFrame,high-low)
ema = ema(data,average)

plot(data,color=blue, linewidth=1)
plot(ema,color=red,linewidth=2)