RicardoSantos

FunctionDynamicTimeWarping

Library "FunctionDynamicTimeWarping"
"In time series analysis, dynamic time warping (DTW) is an algorithm for
measuring similarity between two temporal sequences, which may vary in
speed. For instance, similarities in walking could be detected using DTW,
even if one person was walking faster than the other, or if there were
accelerations and decelerations during the course of an observation.
DTW has been applied to temporal sequences of video, audio, and graphics
data — indeed, any data that can be turned into a linear sequence can be
analyzed with DTW. A well-known application has been automatic speech
recognition, to cope with different speaking speeds. Other applications
include speaker recognition and online signature recognition.
It can also be used in partial shape matching applications."
"Dynamic time warping is used in finance and econometrics to assess the
quality of the prediction versus real-world data."
~~ wikipedia
reference:
en.wikipedia.org/wik...Dynamic_time_warping
towardsdatascience.c...-warping-3933f25fcdd
github.com/shunsukea...master/pydtw/dtw.pyx

cost_matrix(a, b, w)
  Dynamic Time Warping procedure.
  Parameters:
    a: array<float>, data series.
    b: array<float>, data series.
    w: int , minimum window size.
  Returns: matrix<float> optimum match matrix.

traceback(M)
  perform a backtrace on the cost matrix and retrieve optimal paths and cost between arrays.
  Parameters:
    M: matrix<float>, cost matrix.
  Returns: tuple:
array<int> aligned 1st array of indices.
array<int> aligned 2nd array of indices.
float final cost.
reference:
github.com/shunsukea...master/pydtw/dtw.pyx

report(a, b, w)
  report ordered arrays, cost and cost matrix.
  Parameters:
    a: array<float>, data series.
    b: array<float>, data series.
    w: int , minimum window size.
  Returns: string report.

Thư viện Pine

Với tinh thần TradingView thực sự, tác giả đã xuất bản mã Pine này như một thư viện mã nguồn mở để các lập trình viên Pine khác từ cộng đồng của chúng tôi có thể sử dụng lại nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng thư viện này một cách riêng tư hoặc trong các ấn phẩm mã nguồn mở khác, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy chung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng thư viện này?

Sao chép văn bản vào khay nhớ tạm và dán nó vào tập lệnh của bạn.