cheatcountry

Ehlers Average Error Filter [CC]

The Average Error Filter was created by John Ehlers and this is a variation of a Zero Lag Exponential Moving Average that uses a Super Smoother to filter out the noise and then uses a second Super Smoother of the difference between the current price and the filtered data. This works well as a trendline and does give out a few false signals like all indicators inevitably do but most signals do a good job of keeping up with the trend and providing clear entries and exits when the trend changes. I have included strong buy and sell signals in addition to normal ones so like always darker colors are strong signals and lighter colors are normal ones. Buy when the line turns green and sell when it turns red.

Let me know if there are any other scripts you would like to see me publish!

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?