LazyBear

Insync Index [LazyBear]

BB Support + Histo mode
-------------------------------
Code: pastebin.com/4QKdCEs7

Show enclosing BB

Show Insync as Histo:


v02 - Configurable levels
---------------------------------

Small update to allow configuring the 95/75/25/5 levels.

Latest source code: pastebin.com/fZ4PmemR

v01 - orginal description
---------------------------------

Insync Index, by Norm North, is a consensus indicator. It uses RSI , MACD , MFI , DPO , ROC , Stoch , CCI and %B to calculate a composite signal. Basically, this index shows that when a majority of underlying indicators is in sync, a turning point is near.

There are couple of ways to use this indicator.
- Buy when crossing up 5, sell when crossing down 95.
- Market is typically bullish when index is above 50, bearish when below 50. This can be a great confirmation signal for price action + trend lines .

Also, since this is typical oscillator, look for divergences between price and index.

Levels 75/25 are early warning levels. Note that, index > 75 (and less than 95) should be considered very bullish and index below 25 (but above 5) as very bearish . Levels 95/5 are equivalent to traditional OB/OS levels.

The various values of the underlying components can be tuned via options page. I have also provided an option to color bars based on the index value.

More info: The Insync Index by Norm North, TASC Jan 1995
drive.google.co...XNjcnFONlk/view?usp=sharin...

List of my free indicators: bit.ly/1LQaPK8
List of my app-store indicators: blog.tradingview.com/?p=970
(Support doc: bit.ly/lazybeardoc)

List of my free indicators: bit.ly/1LQaPK8
List of my indicators at Appstore: blog.tradingview.com/?p=970
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
//
// @author LazyBear 
// List of all my indicators: http://bit.ly/1LQaPK8
// 
study(title = "Insync Index [LazyBear]", shorttitle="II_LB")
src=close
div = input(10000, title="EMO Divisor", minval=1)
emoLength = input(14, minval=1, title="EMO length")
fastLength = input(12, minval=1, title="MACD Fast EMA Length")
slowLength=input(26,minval=1, title="MACD Slow EMA Length")
signalLength=input(9,minval=1, title="MACD Signal Length")
mfiLength = input(20, minval=1, title="MFI Length")

calc_emo() => sma(div * change(hl2) * (high - low) / volume, emoLength)
calc_macd(source) =>
  fastMA = ema(source, fastLength)
  slowMA = ema(source, slowLength)
  fastMA - slowMA

calc_mfi(length) => 
  src = hlc3
  upper = sum(volume * (change(src) <= 0 ? 0 : src), length)
  lower = sum(volume * (change(src) >= 0 ? 0 : src), length)
  mf = rsi(upper, lower)
  mf

calc_dpo(period_) => 
  isCentered = false
  barsback = period_/2 + 1
  ma = sma(close, period_)
  dpo = isCentered ? close[barsback] - ma : close - ma[barsback]
  dpo

calc_roc(source, length) =>
  roc = 100 * (source - source[length])/source[length]
  roc

calc_stochD(length, smoothD, smoothK) =>
  k = sma(stoch(close, high, low, length), smoothK)
  d = sma(k, smoothD)
  d

calc_stochK(length, smoothD, smoothK) =>
  k = sma(stoch(close, high, low, length), smoothK)
  //d = sma(k, smoothD)
  k

lengthBB=input(20, title="BB Length"), multBB=input(2.0, title="BB Multiplier")  
lengthCCI=input(14, title="CCI Length")
dpoLength=input(18, title="DPO Length")
lengthROC=input(10, title="ROC Length")
lengthRSI=input(14, title="RSI Length")
lengthStoch=input(14, title="Stoch Length"),lengthD=input(3, title="Stoch D Length"), lengthK=input(1, title="Stoch K Length")
lengthSMA=input(10, title="MA Length")

bolinslb=sma( src,lengthBB ) - multBB * ( stdev( src,lengthBB ) )
bolinsub=sma( src,lengthBB ) + multBB * ( stdev( src,lengthBB ) )
bolins2= (src- bolinslb ) / ( bolinsub - bolinslb )
bolinsll=( bolins2 < 0.05 ? -5 : ( bolins2 > 0.95 ? 5 : 0 ) )
cciins= ( cci(src, lengthCCI) > 100 ? 5 : ( cci(src, lengthCCI ) < -100 ? -5 : 0 ) )
emvins2= calc_emo() - sma( calc_emo(),lengthSMA)
emvinsb= ( emvins2 < 0 ? ( sma( calc_emo() ,lengthSMA ) < 0 ? -5 : 0 ) : 0 )
emvinss= ( emvins2 > 0 ? ( sma( calc_emo() ,lengthSMA ) > 0 ? 5 : 0 ) : 0 )
macdins2= calc_macd( src) - sma( calc_macd( src) ,lengthSMA )
macdinsb= ( macdins2 < 0 ? ( sma( calc_macd( src),lengthSMA ) < 0 ? -5 : 0 ) : 0 )
macdinss=( macdins2 > 0 ? ( sma( calc_macd( src),lengthSMA) > 0 ? 5 : 0 ) : 0 )
mfiins=( calc_mfi( mfiLength ) > 80 ? 5 : ( calc_mfi( mfiLength ) < 20 ? -5 : 0 ) )
pdoins2=calc_dpo( dpoLength ) - sma( calc_dpo( dpoLength ),lengthSMA )
pdoinsb=( pdoins2 < 0 ? ( sma( calc_dpo( dpoLength ),lengthSMA) < 0 ? -5 : 0 ) :0 )
pdoinss=( pdoins2 > 0 ? ( sma( calc_dpo( dpoLength ),lengthSMA) > 0 ? 5 : 0 ) :0 )
rocins2=calc_roc( src,lengthROC ) - sma( calc_roc( src,lengthROC ),lengthSMA )
rocinsb=( rocins2 < 0 ? ( sma( calc_roc( src,lengthROC ),lengthSMA ) < 0 ? -5 : 0 ) : 0 )
rocinss = ( rocins2 > 0 ? ( sma( calc_roc( src,lengthROC ),lengthSMA ) > 0 ? 5 : 0 ) : 0 )
rsiins= ( rsi(src, lengthRSI ) > 70 ? 5 : ( rsi(src, lengthRSI ) < 30 ? -5 : 0 ) )

stopdins=( calc_stochD(lengthStoch,lengthD,lengthK ) > 80 ? 5 : ( calc_stochD(lengthStoch,lengthD, lengthK ) < 20 ? -5 : 0 ) )
stopkins=( calc_stochK(lengthStoch,lengthD,lengthK) > 80 ? 5 : ( calc_stochK(lengthStoch,lengthD, lengthK ) < 20 ? -5 : 0 ) )

iidx = 50 + cciins + bolinsll + rsiins + stopkins + stopdins + mfiins + emvinsb + emvinss + rocinss + rocinsb + nz(pdoinss[10]) + nz(pdoinsb [10]) + macdinss + macdinsb
ml=plot(50, color=gray, title="Line50")
ll=plot(5, color= green, title="Line5")
ul=plot(95, color = red, title="Line95")

plot(25, color= green, style=3, title="Line25")
plot(75, color = red, style=3, title="Line75")

fill(ml, ll, color=red)
fill(ml, ul, color=green)

il=plot(iidx, color=maroon, linewidth=2, title="InsyncIndex")
fill(ml,il,black)

bc = iidx >= 50 ? (iidx >= 95 ? #336600 : iidx >= 75 ? #33CC00 : #00FF00) : 
  (iidx <= 5 ? #990000 : iidx <= 25? #CC3300 : #CC9900)

ebc = input(false, title="Enable Barcolors")
barcolor(ebc?bc:na)