sevencampbell

VIX Rule of 16

There’s an interesting aspect of VIX that has to do with the number 16. (approximately the square root of the number of trading days in a year).

In any statistical model, 68.2% of price movement falls within one standard deviation (1 SD ). The rest falls into the “tails” outside of 1 SD .

When you divide any implied volatility (IV) reading (such as VIX ) by 16, the annualized number becomes a daily number
The essence of the “rule of 16.” Once you get it, you can do all sorts of tricks with it.

If the VIX is trading at 16, then one-third of the time, the market expects the S&P 500 Index (SPX) to trade up or down by more than 1% (because 16/16=1). A VIX at 32 suggests a move up or down of more than 2% a third of the time, and so on.

• VIX of 16 – 1/3 of the time the SPX will have a daily change of at least 1%

• VIX of 32 – 1/3 of the time the SPX will have a daily change of at least 2%

• VIX of 48 – 1/3 of the time the SPX will have a daily change of at least 3%
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?