KivancOzbilgic

AlphaTrend - Screener

KivancOzbilgic Wizard Cập nhật   
Screener version of AlphaTrend indicator:


BUY / LONG when AlphaTrend line crosses above its 2 bars offsetted line, and there would be a green filling between them
SELL / SHORT when AlphaTrend line crosses below its 2 bars offsetted line, and filling would be red then.

Default values:
Coefficient: 1, which is the factor of the trailing ATR value
Common Period: 14, which is the length of ATR MFI and RSI

AlphaTrend default uses MFI in the calculation, and MFI (Money Flow Index) needs the volume data of the chart.
If your chart doesn't have the volume data, please select the "Change Calculation" option to use RSI instead of MFI.

Screener Panel:

You can explore 20 different and user-defined tickers, which can be changed from the SETTINGS (shares, crypto, commodities...) on this screener version.
The screener panel shows up right after the bars on the right side of the chart.

Tickers seen in green are the ones that are in an uptrend, according to AlphaTrend.
The ones that appear in red are those in the SELL signal, in a downtrend.
The numbers in front of each Ticker indicate how many bars passed after the last BUY or SELL signal of AlphaTrend.
For example, according to the indicator, when BTCUSDT appears in (3) and in GREEN, Bitcoin switched to BUY signal 3 bars ago.
Phát hành các Ghi chú:
Added Time Frame selection for the first 5 symbols (Rest of the tickers are in indicator's time frame)
-Now users can screen the same symbol in 5 different user-defined timeframes.
For example:
Users can select the first 5 tickers all the same as BTCUSDT and set timeframes as:
For the 1st symbol: 15mins
For the 2nd symbol: 1 hour
For the 3rd symbol: 4 hours
For the 4th symbol: Daily
For the 5th symbol: Weekly
to screen BTCUSDT's different AlphaTrend statistics on one chart.

Now users can change the number of tickers between 5-10-15-20
Users demanded to lower the number of symbols on the graph so the default ticker number is set to 10.
From the settings tab:

Just Check "Screen 10 Symbols?" for 10 tickers.
Check both "Screen 10 Symbols?" and "Screen 20 Symbols?" for 20 tickers
Check only "Screen 20 Symbols?" for 15 tickers
Phát hành các Ghi chú:
Added individual Time Frame selection option to all 20 tickers in the settings menu.
The default option is the chart's time frame.
Phát hành các Ghi chú:
Final version:

-In this version, users can define the number of tickers (symbols) from 1 to 20 by checking the relevant boxes on the settings tab.
-All selected tickers can be screened in different timeframes.

Twitter: @kivancozbilgic

YouTube (Turkish): youtube.com/c/kivancozbilgic

YouTube (English): youtube.com/c/AlgoWorld
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?