MagicEins

Contango-Backwardation-Buschi


English:
This script shows the difference between a future's continuous current contract (e. g. CL1! ) and the continuous next contract (e. g. CL2! ). Normally, the next contract is more expensive ("Contango" - shown in green). If the next contract is cheaper, the difference is negative ("Backwardation" - shown in red).
A change between Contango and Backwardation often corresponds with stronger price changes.

Deutsch:
Dieses Skript zeigt den Unterschied zwischen dem kontinuierlichen aktuellem Kontrakt eines Futures (z. B. CL1! ) und dem kontinuierlichen Folgekontrakt (z. B. CL2! ). Im Normalfall ist der Folgekontrakt teurer ("Contango" - angezeigt in grün). Wenn der Folgekontrakt billiger ist, ist die Differenz negativ ("Backwardation" - angezeigt in rot).
Ein Wechsel zwischen Contango und Backwardation korrespondiert häufig mit größeren Preisänderungen.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?