xyse

Stock to Flow Model with Standard Deviation Bands

This Study takes the Stock to Flow Model for Bitcoin as presented by 100trillionUSD and smoothes it using an SMA . Then it calculates the close's standard deviation from it and displays the 2-Sigma Bands.

The stock to flow model seems to be one of the best predictions of Bitcoins price.

The standard deviation bands are supposed to show situations in which Bitcoin is significantly over- or under-bought.

Phát hành các Ghi chú: Added option to change the standard stock to flow model values.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?