squattter

Fisher Transform with Up/Down colours - squattter

Credit to HPotter - colour code borrowed from his AO script.
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
//Credit to HPotter for the colour code.
study(title="Fisher Transform with Up/Down colours - squattter")
len = input(34, minval=1, title="Length")
high_ = highest(hl2, len)
low_ = lowest(hl2, len)
round_(val) => val > .99 ? .999 : val < -.99 ? -.999 : val
value = round_(.66 * ((hl2 - low_) / max(high_ - low_, .001) - .5) + .67 * nz(value[1]))
fish1 = .5 * log((1 + value) / max(1 - value, .001)) + .5 * nz(fish1[1])
fish2 = fish1[1]

hline(0, color=white, linewidth=2)

fush = fish2
cClr = fush > fush[1] ? lime : red
plot(fush, style=columns, linewidth=1, color=cClr)

plot(fish1, color=white, transp=0, linewidth=4, title="Fisher")