goku972

RCI 3 Lines + Short/Middle/Long RCI line as Background Color

5191 lượt xem
215
RCI 3 lines + added a Short/Middle/Long Background Color which goes green if the S/M/L line goes up, red if the S/M/L line goes down, no color if it stays neutral.

By default I set the Short line to reflect in the Bg color, simply remove the comment // on the S/M/L line you want to enable and comment out the other 2 unused lines.


Original RCI 3 lines script by @ChaosTrader63 & @Jadbrother

Shout out to Mr Sensei!
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận