LonesomeTheBlue

Volume Info from Lower Time Frames

LonesomeTheBlue Wizard Cập nhật   
Hello Traders,


We are now able to get info from lower time frames, Many Thanks to Pine Team.This script gets volume info from lower time frames and give alert if there is extreme volumes on last X lower time frame candles (if last X volumes are higher than volume moving average). so that if you set alerts on different securities then you will be able get alert if there is extreme volume moves and you can check the chart immediately.


The options:
Timeframe in Seconds: you can set lower time frames in seconds. by default it's 5 seconds. if you set it 60 then it will show 1min volumes, if you set it 1 then it will show 1 seconds volumes
MA Length: The script draws simple moving average using this length info. by default it's 20.
Number of Bars to Check for Alert: by default it's 5. meaning that if last 5 candles is greater than moving average and if you set alert then you get the alert "Extreme Volume"
Other options are for colors and line width.


As you can see in following example, chart time frame is 1 hour and the script shows volume info of 5 seconds candles:


Enjoy!Phát hành các Ghi chú:
"Volume Multiplier for Alert" option added. by default it's 1.5. meaning that if the last X volumes is 1.5 times greater than volume moving average and if you set alert then you can get alert. you can set it as you wish. (X => "Number of Bars to Check to Alert)

This script must be run on realtime bars, not past bars. so if you want to test it you should test it on realtime bars.
Phát hành các Ghi chú:
tooltip added for some options

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?