madoqa

Multiple Majors Currency Basket Power Oscillator

this script by RichardoSantos
description
--
Power oscillator to discern what currency's are stronger/weaker.
added option to use a smoothed source(close) for pooling the change, giving longer term directional bias, note that this causes lag in the results as MA's turn slower than price.
--
I added currency labels and changed line color only.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?