capissimo

Forecasting - Vanilla Locally Weighted Regression

There is not much to say - just vanilla locally weighted regression in PineScript 4.
see: https://medium.com/100-days-of-algorithm...
also: http://cs229.stanford.edu/proj2017/final...
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

UPD:
add line
mmx = input(2, "Scaler Lookback", minval=1) // originally 4
and replace line
pred = scale(lwr(sec, gendata, p, tau), p)
with
pred = scale(lwr(sec, gendata, p, tau), mmx)
Phản hồi
capissimo capissimo
@capissimo, if you wnat to control the offset of the signal flag, then do the following:
add this line:
oft = input(5, "Flag Offset", minval=2)
Then replace this line:
plotshape(not(fl and rs) ? hl2 : na, location=location.absolute, style=shape.flag, color=c, size=size.small, transp=0, offset=3, show_last=1)
with:
plotshape(not(fl and rs) ? hl2 : na, location=location.absolute, style=shape.flag, color=c, size=size.small, transp=0, offset=oft, show_last=1)
Phản hồi
capissimo capissimo
@capissimo, whoops, replace three lines))
plotshape(fl ? hl2: na, location=location.absolute, style=shape.flag, color=c, size=size.small, transp=0, offset=oft, show_last=1)
plotshape(rs ? hl2: na, location=location.absolute, style=shape.flag, color=c, size=size.small, transp=0, offset=oft, show_last=1)
plotshape(not(fl and rs) ? hl2 : na, location=location.absolute, style=shape.flag, color=c, size=size.small, transp=0, offset=oft, show_last=1)
Phản hồi