cheatcountry

Projection Bandwidth [CC]

The Projection Bandwidth was created by Mel Widner (Stocks and Commodities Jul 1995) and this is another of my series of indicators that I consider undiscovered gems. For those of you who are unaware, the Bandwidth indicator measures the distance between the high and low bands and if you remember from my Projection Bands script, the Projection Bands give pretty accurate early signals of trend reversals and followed fairly closely by a large bulge in the bands. The large bulges in the bands essentially act as the confirmation that the trend reversal is happening and so that brings me to this indicator. This indicator gives signals based on if it has reached a peak or a valley. Both extremes mean that the current trend is ending and I have color coded it based on the buy and sell signals from my Projection Bands indicator. I have included strong buy and sell signals in addition to normal ones so strong signals are darker in color and normal signals are lighter in color. Buy when the line turns green and sell when it turns red.

Let me know if there are any other scripts or indicators you would like to see me publish!

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?