boredworkersx

BoredWoreders GUIDED LIGHTS

boredworkersx Cập nhật   
Hello BoredWorkers here.

We've been on a journey to create the most perfectly simple indicator for newbies to profit NO MATTER WHAT and we're ending our journey successfully here soon.

So we will be releasing indicators, apart of or, that were a part of our journey.

The guided lights indicator is a favorite.

This indicator is simple. It displays the current power any candle you're currently watching. No matter the time frame. It only displays strong signals.

Example - You've jumped in a daily trade setup. While watching the daily candle the guided lights indicator will light up the colors of a traffic light.

The green light will display when the candle is in a strong up push.
The yellow light will display when the candle up push is weakening or is weak.
The yellow light will display when the candle down push is weakening or is weak.
The red light will display when the candle is in a strong down push.

- Arrows are added to the yellow lights to help you determine candle directions.

- If the light is lit and turns off. That only means its stop pushing but its not a reversal back to when it lit. New support or new resistance unless the colors say otherwise.


Have fun! We enjoyed it. Latch it directly under your chart. And watch the magic!

PS Unless you're more experienced don't trade during no light phase.
Phát hành các Ghi chú:
Hello BoredWorkers here.

We've been on a journey to create the most perfectly simple indicator for newbies to profit NO MATTER WHAT and we're ending our journey successfully here soon.

So we will be releasing indicators, apart of or, that were a part of our journey.

The Guided Lights indicator is a favorite.

This indicator is simple displays the current power of any candle you're currently watching. No matter the time frame. It only displays strong signals.

Example - You've jumped in a daily trade setup. While watching the daily candle the guided lights indicator will light up the colors of a traffic light.

The green light will display when the candle is in a strong up push.
The yellow light will display when the candle up push is weakening or is weak.
The yellow light will display when the candle down push is weakening or is weak.
The red light will display when the candle is in a strong down push.

- Arrows are added to the yellow lights to help you determine candle directions.

- If the light is lit and turns off. That only means its stop pushing but its not a reversal back to when it lit. New support or new resistance unless the colors say otherwise.


Have fun! We enjoyed it. Latch it directly under your chart. And watch the magic!

PS Unless you're more experienced don't trade during no light phase.
Mã được bảo vệ
Tập lệnh này được xuất bản mã nguồn đóng và bạn có thể sử dụng nó một cách tự do. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ. Bạn không thể xem hoặc sửa đổi mã nguồn của nó.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?