rasantos

Linear Tendency Follower

rasantos Pro+ Cập nhật   
Linear Trend Follower follows 'source' trend using lines within a number of periods ('length') using the last n periods source variation divided by 'length' as line slope. It is delayed by 'length' periods.
Phát hành các Ghi chú:

Linear Trend Follower follows 'source' trend using lines within a number of period ('length') using the last n periods source variation divided by 'length' as line slope. It is delayed by 'length' periods.

V2.0 - Now it has a fine tuning adjust and plot jumps are fixed.
Phát hành các Ghi chú:
- Removed not used variable 'intervalMark'.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?