weeklystockcharts

Candle Type w/only 3-1

This script is a "fork" of Crinklebine's excellent "Candle Type" script for Rob Smith's ( aka RobInTheBlack) #thestrat methodology. 1 strategy that's becoming increasingly popular is looking for 3-1 (outside-inside) set-ups per #thestrat. The idea is that as the inside candle breaks, the target to take profits is given by the high/low of the previous outside range. This script is for traders who only want to look for this specific candle combo (3-1) and highlights up/ dn breaks of the inside candle. It's designed to work with or without "Candle Type" (so traders who want all bars labelled can also select Crinklebine's Candle Type script to run concurrently). I've had traders specifically request this script from me, so I thought others may be interested as well and I'm sharing it here.
Phát hành các Ghi chú: This script is a "fork" of Crinklebine's excellent "Candle Type" script for Rob Smith's ( aka RobInTheBlack) #thestrat methodology. 1 strategy that's becoming increasingly popular is looking for 3-1 (outside-inside) set-ups per #thestrat. The idea is that as the inside candle breaks, the target to take profits is given by the high/low of the previous outside range. This script is for traders who only want to look for this specific candle combo (3-1) and highlights up/dn breaks of the inside candle. It's designed to work with or without "Candle Type" (so traders who want all bars labelled can also select Crinklebine's Candle Type script to run concurrently). I've had traders specifically request this script from me, so I thought others may be interested as well and I'm sharing it here.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?