Honestcowboy

Nearest Percentile Moving Average Bands

While coding some filters into another indicator for Long/Short I noticed that ta.nearest.percentile might be the most useful tool in pinescript I've ever encountered.
While percentile_nearest can be used for all kind of things I decided to code moving averages from it and made bands for bottom percentage and top percentage.

The indicator will calculate the top % price of the given bar length.
Example settings:
length: 150
percentile: 99
So when using 99% it will draw a green line when price is moving above the top 1% price of the last 150 candles. It then calculates if the price is below the bottom 1% of the last 150 candles.

Trading use:
Use this indicator to check if the market is leaving normal territory. This signals a breakout move for example the dogecoin pump or the top of the range. I use this indicator to catch bull/bear moves for botting purposes. An other use would be to countertrend trade after the move has ended. With price being in top 1% for a while it is very probable that we see a large correction.

Below example of dogecoin pumps:

Access Scripts: linktr.ee/honestalgo
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?