everget

Relative Volatility Index

everget Wizard Cập nhật   
Corrected Relative Volatility Index . This indicator was originally developed by Donald Dorsey (Stocks & Commodities V.11:6 (253-256): The Relative Volatility Index ).

The indicator was revised by Dorsey in 1995 (Stocks & Commodities V.13:09 (388-391): Refining the Relative Volatility Index ).

I suggest the refined RVI with optional settings. If you disabled Wilder's Smoothing and Refined RVI you will get the original version of RVI (1993, as built-in).

Also, you can choose an algorithm for calculating Standard Deviation.
Phát hành các Ghi chú:
Refactored
Phát hành các Ghi chú:
  • Refactored

Freelance -> Telegram: @alex_everget

A list of Free indicators:
https://bit.ly/2S7EPuN

A list of Paid indicators:
https://bit.ly/33MA81f

Earn $30:
https://www.tradingview.com/gopro/?share_your_love=everget
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?