RozaniGhani-RG

FCPO Contract Month Table

█ OVERVIEW
This indicator displays recommended active Contract Month Codes for MYX:FCPO1! based on Crude Palm Oil Futures (FCPO).

█ FEATURES
  • Display table by changing table position, font size and color.
  • Show / Hide necessary symbol info.
  • Font size small for mobile app and font size normal for desktop.

█ HOW TO USE IT
Select starting Year and Month from input.

█ LIMITATIONS
For FCPO market only.

█ CREDITS
Credits to wrtech2020 provide recommended active months for FCPO.
Phát hành các Ghi chú: Date correction :
Start Date : 16 to 15
End Date : 15 to 14
Phát hành các Ghi chú: Update :
1) Add spacing into input
2) Change table column from 4 to 6
3) Add comment into custom functions
4) Add symbol for RHB QST and RHB CQG Desktop
Phát hành các Ghi chú: Add Collapsible code sections

Mã được bảo vệ
Tập lệnh này được xuất bản mã nguồn đóng và bạn có thể sử dụng nó một cách tự do. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ. Bạn không thể xem hoặc sửa đổi mã nguồn của nó.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?