caktasnino

Hourly Time Separator

caktasnino Cập nhật   
I made this indicator mostly for personal use but there may be few others who would like to have vertical lines occur every day in specific our on chart.
I am no developer and all I did was copy @allanster's work and delete few lines and duplicate few others. Code will be open for anyone to edit since it was not my code to start with after all. Hopefully this one helps to someone.
Phát hành các Ghi chú:
Fixed issue where lines would show on each candle on smaller timeframe of selected hour by adding "Calibrate Minute" which only works on 0 and 30.
Added one more separator in red colour.

If anyone has any ideas how to add color changer and line style changer or anything else useful please, comment, message me or make code yourself.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?