TradeChartist

Simple Fibonacci Retracement

TradeChartist Premium Cập nhật   
Simple Fibonacci Retracement is a free and easy to use script to plot Fibonacci levels, for any assets like Stocks, Forex, Commodities , Cryptocurrencies etc. on any time frame chart.

Fibonacci Levels can be plotted using Lookback or manual Price input from the settings.

1. Lookback type - Candles

Determines the High and Low price of the user input number of Candles back (100 default) and plots Fibonacci Levels based on the calculated High and Low for the number of candles in the past from the current candle. The levels stay intact on any time frame as long as no new Highs or Lows are formed.

2. Lookback type - Days

Determines the High and Low price of the user input number of Days back (100 default) and plots Fibonacci Levels based on the calculated High and Low for the number of days in the past from the day of the current bar. The levels stay intact on any time frame as long as no new Highs or Lows are formed.

3. Manual Price Input

Plots Fibonacci Levels based on the user specified High and Low Price in the settings input fields. The levels stay intact on any time frame irrespective of new Highs or Lows being formed. Manual Price Input will enable the trader to keep the Levels intact and visually see the higher Fibonacci Retracement levels, when the price crosses beyond 100% retracement. On the other two lookback types, the Fibonacci levels are displayed only upto 100% retracement.

The Fibonacci levels can also be reversed by enabling 'Reverse' option from the settings.
Phát hành các Ghi chú:
Code updated
Phát hành các Ghi chú:
Added

1. Line Style, Width and Transparency options for Fib Lines/Labels.
2. Option to show 0.886 and 1.113 Fib levels
Phát hành các Ghi chú:
Added

1. New Pine color input option from settings
2. Fib level label for current close price

Get in touch with me if you would like access to my Premium scripts for a trial before deciding on lifetime access.

Telegram - @Trade_Chartist

Free Scripts - bit.ly/Free-Scripts
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?