only_fibonacci

Signal Table - AutoFib - SMA - EMA - RSI - ATR - Vol

only_fibonacci Premium Cập nhật   
With this indicator you can add a table on top of your chart.
What's in this table?
On which graph you open this table, the indicator data at the selected time of that graph are written. In the image below, you can see the table in the upper right.


You can also see two EMAs above the chart in this indicator. You can adjust their length.You can add automatic fibonacci retracement levels to the top of the chart. In this way, you can see the Fibonacci levels on the chart and determine the support resistance. If the price is above the Fibonacci level, it will appear green on the chart, and red if below. You will understand as you use it.
It turns red if the RSI is below 30 and green if it is above 70.
Likewise, if the price is above the moving averages you have set, it appears as green, and if it is below it, it appears as red.
You can hide and activate the EMA and Fibonacci levels above the chart.


For example, you can get the ETH chart while the BTC chart is open in front of you. I think you will understand everything clearly from the settings tab below. Please support me. I hope you will be satisfied using it.
Phát hành các Ghi chú:
• English translated.
Phát hành các Ghi chú:
• Chart update.
Phát hành các Ghi chú:
Added mobile version setting. Only simple features have been added to mobile to fit the screen.


Beni takip et.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?