Rexio

MACD divergence with line drawing by Rexio

Another appoach to finding divergences at MACD . This time I think it is much smoother so I could check for divergences between two "peaks" at MACD .
I added my SL line which is last peak +- 1xATR. And the second line is peak between two points of divergence and most of the time it acts like an SR line.
If the higher timeframe trend backs up our divergence (for example: higher trend UP - divergence for L position) I can try to jump in after crossing EMA10.
This indicator is only sugestion for me. I always check price action, trend, SR line before I take any action.
Every people who will test this indicator need to know basics about divergences as THISE ARE NOT BUY/SELL SIGNALS.
If you want to help me and support my coding please contact me via private msg .
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?