RozaniGhani-RG

Gann Square 9 Table Concept Alternate UI

This indicator was intended as educational purpose only for Gann Square 4, specifically to show Cross Cardinal.
This indicator was build upon The Tunnel Thru The Air Or Looking Back From 1940, written by WD Gann .
This build was improved by grouping similar values after selected to save time.
User Interface also was improved.

Indikator ini bertujuan sebagai pendidikan sahaja untuk Gann Square 4, khusus untuk menunjukkan Cross Cardinal.
Indikator ini dibina berdasarkan buku The Tunnel Thru The Air Or Looking Back From 1940, ditulis oleh WD Gann .
Binaan ini telah ditambah baik engan mengumpulkan nilai yang sama setelah dipilih untuk menjimatkan masa.
User Interface juga telah ditambah baik.


Indicator features :
1. Font size from tiny to huge.
2. For desktop display only, not for mobile.
3. All values can be selected by group.

Kemampuan indikator :
1. Saiz font dari paling kecil ke paling besar.
2. Untuk paparan desktop sahaja, bukan untuk mobile.
3. Semua nilai boleh dipilih secara berkumpulan.


FAQ

1. Credits / Kredit
WD Gann , The Tunnel Thru The Air Or Looking Back From 1940
Ganzilla

2. Page involved / Muka Surat terlibat
195 - 198

3. Code Usage / Penggunaan Kod
Free to use for personal usage.
Bebas untuk kegunaan peribadi.

4. Previous build / Binaan sebelum ini
Gann Square 9 Cross Cardinal Table Concept

5. Related build / Binaan berkaitan
Gann Square 4 Cross Cardinal Table Concept
Gann Square 4 Table Concept Alternate UI

Left : Even array number / Kiri : Array nombor genap
Right : Odd array number / Kanan : Array nombor ganjil
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?