HeWhoMustNotBeNamed

Wedge and Flag Finder (Multi - zigzag)

Here is a small attempt to automatically identify wedges and flags.

Tradingview standard wedge checks for only 4 pivots . In this version, I have considered 5 pivots instead - which can help reduce noise as 4 pivots forming wedge can be quite common. In future, will also try to add more pivots in pattern recognition to make the signal more accurate.

If wedge comes with a tail, then it is marked as flag :)
Settings are quite simple and they are as shown below

Phát hành các Ghi chú: Few updates

  • You can now select wedge based on 5 or 6 pivots (defined in settings)
  • Theme based colouring option added in the settings. Now users can chose either dark or light theme (Refers to chart background theme).
  • Option added in settings to hide zigzag lines and labels within wedge.
  • Angle based logic are refined as well as the settings. Angle restrictions are by default not selected as they often can be unreliable.

Snapshot of the latest settings screen look like this:
Phát hành các Ghi chú:
  • Added alert upon new pattern formation.
  • Added labels for wedge

Request trial access: https://www.trendoscope.com.au/contact-us
Reach me on telegram: https://t.me/HeWhoMustNotBeNaamed
Join tradingview: https://www.tradingview.com/gopro/?share_your_love=sudh
USDT (TRC20): TCaz4CG9aZyR4jp3Ygf7MESWJPmcJgoep5
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?