rstraat

TrendAlert

Trend Alert indicator based on Long term (daily) en Mid term (4h) timeframes so you can enter a trade in direction of the trend at the Short term (1h) timeframe in direction of trend. You can configure the LongTerm en MidTerm timeframe to your liking. Method by Jospeh Nemeth https://www.youtube.com/watch?v=YxDAYtlQ...
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

dose it repiait
+15 Phản hồi
@bossx, no
+1 Phản hồi
How to use it if he can redraw a lot of hourly candles? It can show a lot of green squares in a row, and then after a few hours, redraw them on red
+8 Phản hồi
Thanks for sharing tr_rlstreet :)
+2 Phản hồi
great indicator. thank you.
+1 Phản hồi
BEWARE! REPAINTING!
Phản hồi
rstraat kevinsoop888
@kevinsoop888, correct, is in pinescript v2 (not repaint proof) and it is using a higher timeframe, if in this hihger timeframe conditions change then also the lower timeframe candles will change
Phản hồi
So it works it just repaints a bit? Pls Clarify
Phản hồi
rstraat lockermoose
@lockermoose, Yes it repaints. It is written in pinescript v2 which is not repaint proof (from v3 it is I believe)
Phản hồi