cyatophilum

Cyatophilum MACD Hist [ALERT SETUP]

cyatophilum Cập nhật   
Hello, I made a classic MACD Histogram indicator, with custom alerts and parameters though.

Shapes
Green circles : The MACD histogram is reversing, this is a buy (or Long) signal.
Red circles : The MACD histogram is reversing, this is a sell (or Short) signal.
Green Arrow up : The MACD histogram is enduring a bear fakeout. This is a buy signal.
Red Arrow up : The MACD histogram is enduring a bullfakeout. This is a sell signal.

Parameters ( INPUTS )

Classic MACD parameters.
Sensitivity : (1 = really sensitive to reverals and fakeouts - 5 = much less sensitive)
Activate Fakeouts : default is true. Uncheck to deactivate fakeout on chart /!\ will also deactivate fakeout alerts

Alerts (Automated trading alerts : SMS , email, etc.) that you can create :
Buy : a buy signal that will trigger on a bull reversal or a bear fakeout. No more than one buy/sell signal in a row (You will not get multiple buy signals or multiple sell signals in a row)
Sell : a sell signal that will trigger on a bearreversal or a bullfakeout. No more than one buy/sell signal in a row (You will not get multiple buy signals or multiple sell signals in a row)
Buy (Bull Reversal) : a buy signal that will trigger on each bull reversal.
Buy (Bear Fakeout) : a buy signal that will trigger on each bear fakeout.
Sell (Bear Reversal) : a sell signal that will trigger on each bear reversal.
Sell (Bull Fakeout) : a sell signal that will trigger on each bull fakeout.

If you like, leave a comment, thanks! If you find any bug, thanks for telling me!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I am selling access to private scripts and backtests that can be found on my website.

I am also open to commissions : TradingView's PineScript development, reverse engineering.

Thanks.
Phát hành các Ghi chú:
Small visual update

🔥Get the Cyatophilum Indicators today and automate them on Binance! => blockchainfiesta.com/strategies/

I am taking PineScript Commissions ✔
=> blockchainfiesta.com/contact/
Mã được bảo vệ
Tập lệnh này được xuất bản mã nguồn đóng và bạn có thể sử dụng nó một cách tự do. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ. Bạn không thể xem hoặc sửa đổi mã nguồn của nó.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?