ADutchTourist

ADT - Sequential

Dear reader,

This Pine script is the result after I have read the book of Jason Perl "DeMark Indicators".
There are multiple indicators within this script because the book suggest to use them all together.
The following indicators are present within this script:

Bearisflip, Bullisflip, SellSetup, BuySetup, SellCountdown, BuyCountdown.
Trend lines for support and resistant.
The perfect buy setup and perfect sell setup
The bullishtrend and bearishtrend

Happy trading.


Phát hành các Ghi chú: Due to a good friend i changed the code for the perfected setup.
Phát hành các Ghi chú: Mixed up the perfect setup by using the wrong bars back.
Phát hành các Ghi chú: Activated supply and demand line
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?