iravan

Monthly Returns

iravan Cập nhật   
Displays monthly and yearly returns in tabular format along with maximum, minimum, average returns and standard deviations.

This uses boxes to build the table and as maximum boxes that could be used is 500, it displays up to 32 years of returns. However, for maximum, minimum, average and standard deviation calculations, it uses data from all months since inception.

This requires timeframe to be set to one month (1M). Cell widths correspond to years. For the first year, cell widths may be shorter and there could be overlap of numbers as nothing could be drawn before the first bar.

Provide sufficient space for the table to render properly. Zooming out or less space may lead to overlapping of numbers.
Phát hành các Ghi chú:
Fixed alignment issue
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?