simwai

Chandelier Exit ZLSMA Strategy

simwai Cập nhật   
Introduction
Heyo guys, I recently checked out some eye-catching trading strategy videos on YT and found one to test.
This indicator is based on the video.

Usage
The recommended timeframe is 5 min.

Signals
Long Entry => L Label
Price crosses above ZLSMA and Chandelier Exit shows Buy

Long Exit => green circle
Price crosses below ZLSMA

Short Entry => S Label
Price crosses below ZLSMA and Chandelier Exit shows Sell

Short Exit => orange circle
Prices crosses above ZLSMA

Ty for checking this out. Enjoy!

--

Credits to
@netweaver2011 - ZLSMA
@everget – Chandelier Exit
Phát hành các Ghi chú:
Removed useless input
Fixed rounding bug (int, float)

Telegram: gimmemorecrypto
Blog I write for: barbotine-arbitrage.medium.com/
Write me if you wanna hire me or if you have questions to my indicators
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?