fskrypt

Log-Space EMA Ribbon [Krypt]

Similar to basic EMA Ribbon indicator except uses log-space transformation. Should be better on very long timeframes and for determining beginning of a bull market. The tradeoff is that it is slower than regular EMA near peaks (regular EMA will outperform this indicator when determining when to sell).
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận